Annak érdekében, hogy javítsuk a webshopunk felhasználói élményét, sütiket helyeztünk el benne. Köszönjük, hogy elfogadod ezeket.

Nyereményjáték szabályzat

- Szabályzat a Bixie Bike bevezető nyereményjátékához -

Kérjük, olvasd el figyelmesen a Bixie Bike nyereményjátékának (a továbbiakban: „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Bixie Bike Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 7/a. I/5., adószáma: 32240638-2-43), a továbbiakban „Szervező”.

A Játék során kisorsolt nyeremény a Bixie Bike Kft. ajándéka a nyertes részére.


1. A Nyereményjáték ideje és helye

1.1 A Játék elérése a Szervező által üzemeltetett bixie.hu webshopon lehetséges 2023. április 16. 12:00 perctől 2023. május 15. 12:00 percig (továbbiakban: „a Játék helye“ és „a Játék ideje“).

A Játékba regisztrálni a Játék helyén és idején történő online vásárlással lehetséges, ami történhet online bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással is. Az online vásárlásra és a nyereményjátékon való részvételre buzdítás a webshopban, a Szervező Facebook, Instagram és TikTok oldalán, hírlevelében, valamint a Facebookon és az Instagramon fizetett hirdetésben történik a Játék idejét megelőzően és annak ideje alatt. 


2. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

2.1    A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Résztvevő(k)”.

2.2    Résztvevő minden olyan személy, aki a Játék ideje alatt egy vagy több elektromos kerékpárt vásárol a bixie.hu webáruházban.

2.3    A Játékban csak olyan, Magyarország területén állandó lakcímmel rendelkező, 14 évesnél idősebb természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 7.3 pontja szerinti kizárás, és aki a Játék ideje alatt a jelen szabályzatban feltüntetett feltételeknek megfelelően cselekszik.

2.4    A Játékba csak azok a résztvevők nyernek besorolást – és válhatnak nyertessé – akik a Játék összes megadott feltételét teljesítik. Aki nem tesz eleget minden, a szabályzatban meghatározott kérésnek, az nem kerül besorolásra a Játékba. A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit, és a feltételek nem teljesítése esetén, előzetes tájékoztatás nélkül, az adott résztvevőt kizárni a nyereményjátékból. 
 

3. Nyeremény

3.1    A Szervező a Résztvevők közül 2023. május 15-én 18 órakor megtartandó sorsolásán kisorsolja és megnevezi a nyertes személyt (továbbiakban: Nyertes), és a jelen Szabályzatban foglalt egyéb feltételek egyidejű fennállása esetén átadja számukra a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt (a továbbiakban „nyeremény”).

3.2    A nyeremény:
I. Nyeremény: A nyertes által vásárolt termék árának 100%-os visszatérítése banki tranzakción keresztül.

Abban az esetben, ha a nyertes a Játék ideje alatt több elektromos kerékpárt vásárolt a bixie.hu webshopon keresztül, úgy a visszatérítés a kisebb értékű kerékpárra vonatkozik.

A nyeremény készpénzben nem átvehető, kizárólag banki utalás után, a nyertes által megadott számlaszámra kérhető a nyeremény átutalása.

4. A Sorsolás, illetve a Résztvevők és a Nyertesek értesítése

4.1    A Szervező azt a Résztvevőt tekinti Nyertesnek, aki eleget tett a jelen Szabályzatban megadott feltételeknek, és a neve kisorsolásra került. A sorsoláskor a játék lezárásának időpontjában a 3.2 pontban felsorolt Nyeremények mindegyikére egy-egy nyertes és egy-egy tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A sorsolást beavatkozástól védett program segítségével automatizáltan végzi a Szervező, a Nyertes (vagy tartaléknyertes) a számítógépes nyilvántartás segítségével, véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerül kisorsolásra a Szervező irodájában.

4.2    A Szervező a nyertes nevét 2023. május 15. napján a Bixie Bike Facebook és Insgtagram oldalán nyilvánosan közli. Szervező az eredményhirdetést követően, egyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a nyertessel a Játékban megadott email címén vagy telefonszámán és egyeztet a nyeremény átadásának idejéről. Amennyiben a nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál 2023. május 16. napja 24.00 óráig, vagy bármely okból nem kívánja átvenni a Nyereményét, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet. Ez esetben a nyeremény a tartaléknyertes részére kerül átadásra. A tartaléknyertest 2023. május 17-én értesíti Szervező nyertességéről, és neki 2023. május 18-án 24.00 óráig van lehetősége reagálni a megkeresésre.

4.3    Amennyiben a Szervező megállapítása alapján a kisorsolt nyertesnek, illetve tartaléknyertesnek a nyereménye a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem adható át, vagy annak átvételére a kisorsolt nyertes, illetve tartaléknyertes a számukra a Szervező által megadott határnapig (ld. 4.2 pont) nem jelentkeznek, úgy ezen kisorsolt nyertes, illetve tartaléknyertes a nyeremény átvételére való jogosultságát véglegesen elveszti. Amennyiben a kisorsolt nyertesnek, illetve tartaléknyertesnek nem kerül átadásra a nyeremény, úgy a nyereményt a Szervező 2023. május 19. napon véglegesen visszavonja, és így az a továbbiakban már a jelen Nyereményjáték hatálya alatt más harmadik személynek nyereményként át nem adható.

4.4    A tartaléknyertes akkor veheti át a Nyereményt, ha a Nyertes az értesítést követően az 4.2 pontban meghatározott időpontig nem elérhető, vagy nem jelentkezik, vagy bármely okból nem felel meg jelen részvételi feltételekben foglaltaknak, vagy ha a Nyertes az értesítés ellenére bármely okból nem veszi át a nyereményét, mely esetekben Nyertes nyereményre való jogosultsága automatikusan megszűnik. Ez esetben a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

5. A nyeremény átadása

5.1    A Szervező a nyeremény átadása során a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén a nyertes birtokába adja. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja, a nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre, értékkel bíró dologra nem váltható át. A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően, a nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban, illetve postai kézbesítés esetén az általa megadott postai címen el nem érhető, illetve nyereményét nem vette át. 

5.2    A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 


6. Egyéb rendelkezések, tudnivalók

6.1    A Nyereményjátékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

6.2    A Bixie Bike márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

6.3    A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), a Szervező bármely, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásával munkajogviszonyban álló személy, illetve mindazok, akik részt vesznek a Nyereményjáték fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói. A Szervező kizárja az adatállományba való felvételből azokat a személyeket, akik írásban a Szervezőnek megküldve előzetesen olyan nyilatkozatot tettek (7.4 pont), miszerint nem fogadják el a jelen nyereményakció szabályzat rendelkezéseit. 

6.4    A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül Szervező által, Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa. 

6.5    A Résztvevők elfogadják, hogy a Játék során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára szándékosan okozott kárért teljes körű felelősséget tartoznak. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért Szervező nem vállal felelősséget. 

6.6    A Résztvevő azáltal, hogy részt vesz a Nyereményjátékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

6.7    A jelen Szabályzatra és a Nyereményjátékra a magyar jog előírásai az irányadóak. A Résztvevők automatikusan elfogadják a jelen nyereményakció szabályzatának rendelkezéseit. A Játékban résztvevő személyek a regisztrációval automatikusan lemondanak a Játék lebonyolításával, a nyereménnyel, valamint a kisorsolt nyertessel kapcsolatosan Szervezővel vagy valamely más harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

6.8    A Nyereményjátékkal és a nyereménnyel kapcsolatosan további információkat a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező az alábbi elérhetőségein nyújt: hello@bixie.hu

7. Személyes adatok kezelése és védelme

7.1    A Nyereményjátékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Résztvevő egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyeremény tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, így különösen Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át a kisorsolt nyertesnek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a nyertes nevét és fotóját az illetékes hatóságok számára, a tömegtájékoztatási médiában, valamint más promóciós és reklám célokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban. A Szervező kérésére a nyertes köteles aláírni egy nyilatkozatot, amelyben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vele, illetve a róla készült fénykép-, és hangfelvételt a Szervező a saját megítélése szerinti módon és mértékben, promóciós- illetve reklámcélokból, ingyenesen, saját üzleti céljaiból felhasználhatja. A szervező a Résztvevők adatait a Játék lezárultát követően 90 napig igény- és jogérvényesítés, illetve csalás megelőzése céljából, valamint a Játékhoz kapcsolódó kommunikáció biztosítása okán megőrzi, majd ezt követően azokat törli. Nem kerülnek törlésre 90 nap után azoknak a Résztvevőknek az adatai, akik a személyre szóló marketing célú megkeresésekhez (ld. 7.2 pont) hozzájárultak.

7.2    Résztvevők a vásárlást követően a vonatkozó rubrikába elhelyezett jelölő hozzáadásával hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megadott adataik alapján (név, email cím) a Szervező emailben ajánlatot küldjön, illetve egyéb csatornákon (pl. a Facebook, illetve a Google hirdetési rendszerében közzétett online hirdetésekben) személyes marketing célú üzeneteket, jelenítsen meg számukra. Amennyiben a Résztvevők a hozzájárulásukat követően mégsem szeretnének ilyen megkereséseket kapni, úgy a Szervező által küldött e-mailek alján található leiratkozás linkre kattintva automatikusan törölhetik magukat Szervező adatbázisából, illetve kérhetik az adatbázisból való törlésüket postai úton a Bixie Bike Kft. postai címére (1123 Budapest, Alkotás utca 7/a.) küldött levélben is. 

7.3    Szervező kifejezetten kizárja felelősségét az adott résztvevő téves adatszolgáltatásából eredő károkért, így különösen a vásárlás során megadott adatok (pl. e-mail-cím) hiányosságaiért, hibáiért (pl. név-, címelírás stb.), illetve a nyeremény átadásának ezen okból eredő elmaradásáért, illetve késedelméért.

7.4     A Játékban résztvevő személyek a regisztrációval – ezzel ellentétes írásbeli nyilatkozatnak a Szervezőnek történő megküldése hiányában – automatikusan elfogadják, hogy adataikat Szervező az mindenkor hatályos, az bixie.hu honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezelje. 


Jó játékot kívánunk!

Budapest, 2023. április 16.